Köpvillkor för webbshop

Dessa Köpvillkor ska gälla från och med 2019-03-01.

Bakgrund / Introduktion
EQuiCIBUS AB, org. nr. 559188-4415 (“Equicibus”) erbjuder, via Internet, en webbaserad
marknadsplats (“Tjänsten”) för försäljning av foder, stallströ samt sportekipering.
En kund (“Kunden”) har möjligheten att köpa produkter (“Produkten”) från EQuiCIBUS på de villkor som nedan anges för köp (“Köpvillkoren”). Tjänsten och får användas i enlighet med de nedan angivna villkoren avseende användandet av Tjänsten
(“Användarvillkoren”).
Kunden kommer genom att nyttja Tjänsten att, på nedanstående Köpvillkor, ingå ett bindande köpeavtal med EQuiCIBUS.

1. Köpvillkor
Dessa Köpvillkor är tillämpliga mellan Kunden som köpt Produkten i Tjänsten (“Kund”)
och EQuiCIBUS. Kund äger endast rätt att delta i försäljningen av Produkten om Kunden accepterar Köpvillkoren.
En Kund måste vara 18 år eller äldre för att köpa Produkter. Köp får inte göras av personer under 18 år eller som av annan orsak har begränsad rättshandlingsförmåga eller temporärt eller definitivt avstängda Kunder.

1.1 Produktbeskrivning
De priser som anges i produktbeskrivningen är av EQuiCIBUS fri prissättning av Produkten för försäljningen. Uppgifter i produktbeskrivningen kan komma att ändras av EQuiCIBUS på grund av mellankommande omständigheter. Eventuella ändringar eller
tillägg anges i produktbeskrivningen. I de fall en ändring kan anses vara väsentlig för Produkten förbehåller sig EQuiCIBUS rätten att ta bort produkten från försäljningen och Tjänsten samt rätten att eventuellt återföra Produkten med ny föremålsbeskrivning.

1.2 Köp av Produkt
Produkten säljs och betalas i den valuta som anges på Plattformen. Samtliga avgifter som tillkommer för Produkten är angivna, om inte annat särskilt anges, i samma valuta. Kunden kan köpa den av EQuiCIBUS erbjudna Produkten genom att gå in i Tjänsten och fylla i angivna rutor för köp på den relevanta Produktens produktbeskrivningssida.
EQuiCIBUS ansvarar ej för det fall att Produkten hinner försäljas till annan Kund innan köpeprocessen är fullt genomgången. Hinder av detta slag meddelas innan Kund erhåller bekräftelse att köpet fullföljts.

1.3 Ångerrätt
I fall Köparen är konsument har Köparen ångerrätt i enlighet med svenska lagen (2005:59). Köparen har dock inte ångerrätt i det fall undantag från ångerrätt i nämnda lag kan tillämpas. Köparen ska meddela EQuiCIBUS att ångerrätten utnyttjas inom den ångerfrist som löper under fjorton (14) dagar från och med den dag Köparen får den köpta Produkten i sin egen eller via ombuds besittning.
Meddelande om ångrat köp ska innehålla uppgifter om köpet samt Köparens kundnamn, och lämnas till EQuiCIBUS via e-post till kundsupport@equicibus.se. Köparen ska använda samma mailadress som finns registrerad i och med köpet. Köparen kan även
använda sig av Equicibus ångerrättsblankett webbshop (PDF).
Efter ångrat köp ska Köparen på egen bekostnad inom fjorton (14) dagar returnera Produkten. Har Produkten avhämtats av Köparen ska retur ske direkt till EQuiCIBUS. Har Köparen valt hemleverans ska retur ske till EQuiCIBUS varifrån Produkten köptes. Retur får inte ske mot postförskott. Köparen står för risken att Produkten skadas, eller kommer bort samt är skyldig att paketera och hantera Produkten på ett sådant sätt att det inte skadas under transporten.
Returnerade Produkter vars köp inte omfattas av ångerrätt förvaras av Producenten för avhämtning av Köparen. Om Produkten inte avhämtats inom sju (7) kalenderdagar debiteras Köparen förvaringsavgift och/eller kostnaden för transport. När EQuiCIBUS har tagit emot Produkten återbetalas erlagt belopp inom fjorton (14) dagar till Köparen, med undantag för Produktens eventuella värdeminskning som har orsakats på grund av att Köparen har hanterat Produkten i större omfattning än nödvändigt, eventuellt tillkommande leveranskostnader som orsakats av att Köparen valt en annan leveransmetod än EQuiCIBUS standardleverans samt förvaringsavgift för de dagar Producenten förvarat Produkten och som överstiger sju (7) kalenderdagar. Återbetalning till Köparen sker i samma form som använts vid köpet.

1.4 Avgifter/Betalning
För varje enskild Produkt som sålts tillkommer en försäljningsprovision, se vid var tid gällande prislista.
Det åligger Kunden att ta del av vid var tid gällande prislista som finns publicerad på Tjänsten för att ta reda på vilka avgifter som gäller vid köp av Produkten. Kunden ska betala alla avgifter relaterade till köpet, inklusive lagstadgade skatter. Betalning av köpeskillingen ska
ske i anslutning till köp. Betalning för Foderprodukten erläggs efter instruktion genom Tjänsten och kvitto att erhålles därmed elektroniskt.

1.5 Avhämtning/Transport
Avhämtning av Produkten kan ske först efter fullgjord betalning av köpeskillingen. För Produkt som inte avhämtats inom fem (5) kalenderdagar efter avslutat köp debiteras Kunden en förvarings- och hanteringsavgift enligt vid var tid gällande prislista. Produkt
som inte avhämtats inom åtta (8) kalenderdagar efter avslutat köp, äger EQuiCIBUS rätt att omförsälja, överföra till ett lagrings-/speditionsföretag eller kassera. Omförsäljning, överföring och kassering enligt denna punkt sker på Kundens bekostnad och, i tillämpliga delar, i enlighet med de villkor som framgår av punkt 1.3 ovan.

1.6 Riskens övergång; ansvar för fel
Produkten anses avlämnat till Kunden antingen när Kunden har hämtat ut Produkten och därmed tagit det i sin besittning, eller när Produkten har överlämnats till en av EQuiCIBUS anlitad transportör, beroende på vad som inträffar först. Risken för Produkten övergår till Kunden när Produkten överlämnats i enlighet med vad som här sagts.
ALLA FODERPRODUKTER SÄLJS I BEFINTLIGT SKICK. Det ankommer på Kunden att innan köpet noggrant undersöka och bedöma Foderproduktens skick och beskaffenhet.
Uppgift i produktförteckningen avseende exempelvis en Foderprodukts uppgivna produktionsplats, innehåll, vikt, kvalitet, förpackning eller övrigt skick av väsentlig betydelse är endast vägledande för Kunden vid dennes undersökning av Foderprodukten. Är väsentlig uppgift i produktförteckningen direkt vilseledande kan detta utgöra grund för hävning av köpet. Foderproducenten ansvarar inte under några omständigheter för skador på Foderprodukten från det att Foderprodukten lämnat Foderproducenten för vidare transport till
Kunden. Foderproducenten friskriver sig från och ansvarar inte för att beskrivningen av Foderprodukten i foderproduktförteckningen är uttömmande avseende kvalitet, näringsinnehåll, utfodringsrekommendationer och där tillhörande foderproduktinformation.
Foderproducenten äger rätt att avhjälpa sådana fel i sålda Foderprodukter som Foderproducenten har att svara för. Om avhjälpande inte sker inom skälig tid från det att reklamationen framställts äger Kunden rätt till prisavdrag alternativt hävning av köpet, och
mot återlämnande av Foderprodukten med emballage återfå erlagd köpeskilling, vilken motsvarar det erlagda priset plus provisioner och skatt samt andra avgifter som har betalats av Kunden.
Eventuella fel i en Produkt ska reklameras till EQuiCIBUS snarast efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt felet. Vid reklamation skall EQuiCIBUS reklamationsblankett (PDF) användas och instruktionerna däri efterföljas. Om inte samtliga punkter i reklamationsblanketten uppfyllts kan Kunden komma att bli nekad reklamation.

1.7 Ansvar
EQuiCIBUS är inte ansvarig för direkt eller indirekt skada som kan drabba Kunden. Producenten ansvarar inte för direkt eller indirekt skada som kan drabba Kunden genom användandet av Tjänsten, såsom skador till följd av driftsavbrott eller andra störningar i tele-, dator-, eller annan kommunikationsförbindelse, datorutrustning, datasystem, mjukvaror eller fel eller bristande kompatibilitet mellan datorer eller annan orsak utanför EQuiCIBUS kontroll. EQuiCIBUS har inte heller något ansvar för fel eller skada som hänför sig till att Kundens kundnummer eller lösenord brukas felaktigt eller utan behörighet. Ovanstående gäller dock inte om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Denna friskrivning begränsar inte EQuiCIBUS ansvar enligt tvingande lagstiftning.

1.8 Force majeure
EQuiCIBUS ansvarar inte för förlust som åsamkas Kunden om EQuiCIBUS inte kunnat fullgöra viss förpliktelse enligt Köpvillkoren på grund av krigshandling, arbetsmarknadskonflikt, myndighetsåtgärd, eldsvåda eller annan olyckshändelse eller omständigheter i övrigt som Foderproducenten inte kunnat råda över eller förutse.
Båda parterna äger rätt att häva köpet om EQuiCIBUS inte kunnat fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Köpvillkor till följd av force majeure som pågår i mer än tre (3) månader.

1.9 Meddelanden
Meddelanden från EQuiCIBUS till Kunden återfinns på Plattformen och/eller sänds till den e-postadress som Kunden registrerat i samband med köp i Tjänsten.
Meddelanden till EQuiCIBUS ska avsändas på det sätt som anges i Tjänsten.

1.10 Ändring av Köpvillkoren
EQuiCIBUS äger rätt att ändra dessa Köpvillkor genom att skicka ett meddelande till Kunden eller genom att lämna meddelande om ändringen i Tjänsten. Kunden kommer att bli bunden av de nya Köpvillkoren efter utgången av 30 dagar därefter, om Kunden därefter
fortsätter att använda Tjänsten, eller om det krävs, genom Kundens elektroniska godkännande. EQuiCIBUS äger vidare, efter underrättelse, rätt att ändra prislistan.
Ändringar i prislistan börjar gälla 30 dagar efter det att meddelandet om ändring skickades till Kunden eller meddelades i Tjänsten.

1.11 Tillämplig lag och tvist
Svensk lag gäller för dessa Köpvillkor. För det fall Kunden utgörs av en juridisk person, är
lagen (1987:822) om internationella köp (CISG) ej tillämplig på dessa Köpvillkor. Tvister
avseende giltigheten, tolkningen, tillämpligheten eller tillämpligheten av dessa Köpvillkor,
samt rättsförhållanden som uppstått härav, ska avgöras i allmän domstol. Om Kunden är en
konsument, kan tvisten även prövas i Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Kunder som
utgörs av juridiska personer, ska Lunds tingsrätt vara första instans.

Dessa Köpvillkor ska gälla från och med 2019-03-01.

Bakgrund / Introduktion
EQuiCIBUS AB, org. nr. 559188-4415 (“Equicibus”) erbjuder, via Internet, en webbaserad
marknadsplats (“Tjänsten”) för försäljning av foder, stallströ samt sportekipering.
En kund (“Kunden”) har möjligheten att köpa produkter (“Produkten”) från EQuiCIBUS på de villkor som nedan anges för köp (“Köpvillkoren”). Tjänsten och får användas i enlighet med de nedan angivna villkoren avseende användandet av Tjänsten
(“Användarvillkoren”).
Kunden kommer genom att nyttja Tjänsten att, på nedanstående Köpvillkor, ingå ett bindande köpeavtal med EQuiCIBUS.

1. Köpvillkor
Dessa Köpvillkor är tillämpliga mellan Kunden som köpt Produkten i Tjänsten (“Kund”)
och EQuiCIBUS. Kund äger endast rätt att delta i försäljningen av Produkten om Kunden accepterar Köpvillkoren.
En Kund måste vara 18 år eller äldre för att köpa Produkter. Köp får inte göras av personer under 18 år eller som av annan orsak har begränsad rättshandlingsförmåga eller temporärt eller definitivt avstängda Kunder.

1.1 Produktbeskrivning
De priser som anges i produktbeskrivningen är av EQuiCIBUS fri prissättning av Produkten för försäljningen. Uppgifter i produktbeskrivningen kan komma att ändras av EQuiCIBUS på grund av mellankommande omständigheter. Eventuella ändringar eller
tillägg anges i produktbeskrivningen. I de fall en ändring kan anses vara väsentlig för Produkten förbehåller sig EQuiCIBUS rätten att ta bort produkten från försäljningen och Tjänsten samt rätten att eventuellt återföra Produkten med ny föremålsbeskrivning.

1.2 Köp av Produkt
Produkten säljs och betalas i SEK (svenska kronor). Samtliga avgifter som tillkommer för Produkten är angivna, om inte annat särskilt anges, i samma valuta. Kunden kan köpa den av EQuiCIBUS erbjudna Produkten genom att gå in i Tjänsten och fylla i angivna rutor för köp på den relevanta Produktens produktbeskrivningssida.
EQuiCIBUS ansvarar ej för det fall att Produkten hinner försäljas till annan Kund innan köpeprocessen är fullt genomgången. Hinder av detta slag meddelas innan Kund erhåller bekräftelse att köpet fullföljts. Pengarna dras automatiskt när ordern är utförd.

1.3 Ångerrätt
I fall Köparen är konsument har Köparen ångerrätt i enlighet med svenska lagen (2005:59). Köparen har dock inte ångerrätt i det fall undantag från ångerrätt i nämnda lag kan tillämpas. Köparen ska meddela EQuiCIBUS att ångerrätten utnyttjas inom den ångerfrist som löper under fjorton (14) dagar från och med den dag Köparen får den köpta Produkten i sin egen eller via ombuds besittning.
Meddelande om ångrat köp ska innehålla uppgifter om köpet samt Köparens kundnamn, och lämnas till EQuiCIBUS via e-post till kundsupport@equicibus.se. Köparen ska använda samma mailadress som finns registrerad i och med köpet. Köparen kan även
använda sig av Equicibus ångerrättsblankett webbshop (PDF).
Efter ångrat köp ska Köparen på egen bekostnad inom fjorton (14) dagar returnera Produkten. Har Produkten avhämtats av Köparen ska retur ske direkt till EQuiCIBUS. Har Köparen valt hemleverans ska retur ske till EQuiCIBUS varifrån Produkten köptes. Retur får inte ske mot postförskott. Köparen står för risken att Produkten skadas, eller kommer bort samt är skyldig att paketera och hantera Produkten på ett sådant sätt att det inte skadas under transporten.
Returnerade Produkter vars köp inte omfattas av ångerrätt förvaras av Producenten för avhämtning av Köparen. Om Produkten inte avhämtats inom sju (7) kalenderdagar debiteras Köparen förvaringsavgift och/eller kostnaden för transport. När EQuiCIBUS har tagit emot Produkten återbetalas erlagt belopp inom fjorton (14) dagar till Köparen, med undantag för Produktens eventuella värdeminskning som har orsakats på grund av att Köparen har hanterat Produkten i större omfattning än nödvändigt, eventuellt tillkommande leveranskostnader som orsakats av att Köparen valt en annan leveransmetod än EQuiCIBUS standardleverans samt förvaringsavgift för de dagar Producenten förvarat Produkten och som överstiger sju (7) kalenderdagar. Återbetalning till Köparen sker i samma form som använts vid köpet.

1.4 Avgifter/Betalning
För varje enskild Produkt som sålts tillkommer en försäljningsprovision, se vid var tid gällande prislista.
Det åligger Kunden att ta del av vid var tid gällande prislista som finns publicerad på Tjänsten för att ta reda på vilka avgifter som gäller vid köp av Produkten. Kunden ska betala alla avgifter relaterade till köpet, inklusive lagstadgade skatter. Betalning av köpeskillingen ska
ske i anslutning till köp. Betalning för Foderprodukten erläggs efter instruktion genom Tjänsten och kvitto att erhålles därmed elektroniskt.

1.5 Avhämtning/Transport
Avhämtning av Produkten kan ske först efter fullgjord betalning av köpeskillingen och är därefter möjligt omgående. För Produkt som inte avhämtats inom fem (5) kalenderdagar efter avslutat köp debiteras Kunden en förvarings- och hanteringsavgift enligt vid var tid gällande prislista. Produkt
som inte avhämtats inom åtta (8) kalenderdagar efter avslutat köp, äger EQuiCIBUS rätt att omförsälja, överföra till ett lagrings-/speditionsföretag eller kassera. Omförsäljning, överföring och kassering enligt denna punkt sker på Kundens bekostnad och, i tillämpliga delar, i enlighet med de villkor som framgår av punkt 1.3 ovan.

1.6 Riskens övergång; ansvar för fel
Produkten anses avlämnat till Kunden antingen när Kunden har hämtat ut Produkten och därmed tagit det i sin besittning, eller när Produkten har överlämnats till en av EQuiCIBUS anlitad transportör, beroende på vad som inträffar först. Risken för Produkten övergår till Kunden när Produkten överlämnats i enlighet med vad som här sagts.
ALLA FODERPRODUKTER SÄLJS I BEFINTLIGT SKICK. Det ankommer på Kunden att innan köpet noggrant undersöka och bedöma Foderproduktens skick och beskaffenhet.
Uppgift i produktförteckningen avseende exempelvis en Foderprodukts uppgivna produktionsplats, innehåll, vikt, kvalitet, förpackning eller övrigt skick av väsentlig betydelse är endast vägledande för Kunden vid dennes undersökning av Foderprodukten. Är väsentlig uppgift i produktförteckningen direkt vilseledande kan detta utgöra grund för hävning av köpet. Foderproducenten ansvarar inte under några omständigheter för skador på Foderprodukten från det att Foderprodukten lämnat Foderproducenten för vidare transport till
Kunden. Foderproducenten friskriver sig från och ansvarar inte för att beskrivningen av Foderprodukten i foderproduktförteckningen är uttömmande avseende kvalitet, näringsinnehåll, utfodringsrekommendationer och där tillhörande foderproduktinformation.
Foderproducenten äger rätt att avhjälpa sådana fel i sålda Foderprodukter som Foderproducenten har att svara för. Om avhjälpande inte sker inom skälig tid från det att reklamationen framställts äger Kunden rätt till prisavdrag alternativt hävning av köpet, och
mot återlämnande av Foderprodukten med emballage återfå erlagd köpeskilling, vilken motsvarar det erlagda priset plus provisioner och skatt samt andra avgifter som har betalats av Kunden.
Eventuella fel i en Produkt ska reklameras till EQuiCIBUS snarast efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt felet. Vid reklamation skall EQuiCIBUS reklamationsblankett (PDF) användas och instruktionerna däri efterföljas. Om inte samtliga punkter i reklamationsblanketten uppfyllts kan Kunden komma att bli nekad reklamation.

1.7 Ansvar
EQuiCIBUS är inte ansvarig för direkt eller indirekt skada som kan drabba Kunden. Producenten ansvarar inte för direkt eller indirekt skada som kan drabba Kunden genom användandet av Tjänsten, såsom skador till följd av driftsavbrott eller andra störningar i tele-, dator-, eller annan kommunikationsförbindelse, datorutrustning, datasystem, mjukvaror eller fel eller bristande kompatibilitet mellan datorer eller annan orsak utanför EQuiCIBUS kontroll. EQuiCIBUS har inte heller något ansvar för fel eller skada som hänför sig till att Kundens kundnummer eller lösenord brukas felaktigt eller utan behörighet. Ovanstående gäller dock inte om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Denna friskrivning begränsar inte EQuiCIBUS ansvar enligt tvingande lagstiftning.

1.8 Force majeure
EQuiCIBUS ansvarar inte för förlust som åsamkas Kunden om EQuiCIBUS inte kunnat fullgöra viss förpliktelse enligt Köpvillkoren på grund av krigshandling, arbetsmarknadskonflikt, myndighetsåtgärd, eldsvåda eller annan olyckshändelse eller omständigheter i övrigt som Foderproducenten inte kunnat råda över eller förutse.
Båda parterna äger rätt att häva köpet om EQuiCIBUS inte kunnat fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Köpvillkor till följd av force majeure som pågår i mer än tre (3) månader.

1.9 Meddelanden
Meddelanden från EQuiCIBUS till Kunden återfinns på Plattformen och/eller sänds till den e-postadress som Kunden registrerat i samband med köp i Tjänsten.
Meddelanden till EQuiCIBUS ska avsändas på det sätt som anges i Tjänsten.

1.10 Reklamation
För att göra en reklamation måste relevant dokumentation bifogas. Utan dokumentation kan reklamationen inte godkännas. Reklamationsfristen för dig som är konsument är som längst 3 år från varans avlämnande. För näringsidkare är reklamationsfristen som längst 2 år från mottagandet av varan.

1.11 Ändring av Köpvillkoren
EQuiCIBUS äger rätt att ändra dessa Köpvillkor genom att skicka ett meddelande till Kunden eller genom att lämna meddelande om ändringen i Tjänsten. Kunden kommer att bli bunden av de nya Köpvillkoren efter utgången av 30 dagar därefter, om Kunden därefter
fortsätter att använda Tjänsten, eller om det krävs, genom Kundens elektroniska godkännande. EQuiCIBUS äger vidare, efter underrättelse, rätt att ändra prislistan.
Ändringar i prislistan börjar gälla 30 dagar efter det att meddelandet om ändring skickades till Kunden eller meddelades i Tjänsten.

1.12 Tillämplig lag och tvist
Svensk lag gäller för dessa Köpvillkor. För det fall Kunden utgörs av en juridisk person, är
lagen (1987:822) om internationella köp (CISG) ej tillämplig på dessa Köpvillkor. Tvister
avseende giltigheten, tolkningen, tillämpligheten eller tillämpligheten av dessa Köpvillkor,
samt rättsförhållanden som uppstått härav, ska avgöras i allmän domstol. Om Kunden är en
konsument, kan tvisten även prövas i Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Kunder som
utgörs av juridiska personer, ska Lunds tingsrätt vara första instans.

Dessa Köpvillkor ska gälla från och med 2019-03-01.

Bakgrund / Introduktion
EQuiCIBUS AB, org. nr. 559188-4415 (“Equicibus”) erbjuder, via Internet, en webbaserad
marknadsplats (“Tjänsten”) för försäljning av foder, stallströ samt sportekipering.
En kund (“Kunden”) har möjligheten att köpa produkter (“Produkten”) från EQuiCIBUS på de villkor som nedan anges för köp (“Köpvillkoren”). Tjänsten och får användas i enlighet med de nedan angivna villkoren avseende användandet av Tjänsten
(“Användarvillkoren”).
Kunden kommer genom att nyttja Tjänsten att, på nedanstående Köpvillkor, ingå ett bindande köpeavtal med EQuiCIBUS.

1. Köpvillkor
Dessa Köpvillkor är tillämpliga mellan Kunden som köpt Produkten i Tjänsten (“Kund”)
och EQuiCIBUS. Kund äger endast rätt att delta i försäljningen av Produkten om Kunden accepterar Köpvillkoren.
En Kund måste vara 18 år eller äldre för att köpa Produkter. Köp får inte göras av personer under 18 år eller som av annan orsak har begränsad rättshandlingsförmåga eller temporärt eller definitivt avstängda Kunder.

1.1 Produktbeskrivning
Alla priser inkluderar moms. De priser som anges i produktbeskrivningen är av EQuiCIBUS fri prissättning av Produkten för försäljningen. Uppgifter i produktbeskrivningen kan komma att ändras av EQuiCIBUS på grund av mellankommande omständigheter. Eventuella ändringar eller
tillägg anges i produktbeskrivningen. I de fall en ändring kan anses vara väsentlig för Produkten förbehåller sig EQuiCIBUS rätten att ta bort produkten från försäljningen och Tjänsten samt rätten att eventuellt återföra Produkten med ny föremålsbeskrivning.

1.2 Köp av Produkt
Produkten säljs och betalas i SEK (svenska kronor). Samtliga avgifter som tillkommer för Produkten är angivna, om inte annat särskilt anges, i samma valuta. Kunden kan köpa den av EQuiCIBUS erbjudna Produkten genom att gå in i Tjänsten och fylla i angivna rutor för köp på den relevanta Produktens produktbeskrivningssida.
EQuiCIBUS ansvarar ej för det fall att Produkten hinner försäljas till annan Kund innan köpeprocessen är fullt genomgången. Hinder av detta slag meddelas innan Kund erhåller bekräftelse att köpet fullföljts. Pengarna dras automatiskt när varan skickas.

1.3 Ångerrätt
I fall Köparen är konsument har Köparen ångerrätt i enlighet med svenska lagen (2005:59). Köparen har dock inte ångerrätt i det fall undantag från ångerrätt i nämnda lag kan tillämpas. Köparen ska meddela EQuiCIBUS att ångerrätten utnyttjas inom den ångerfrist som löper under fjorton (14) dagar från och med den dag Köparen får den köpta Produkten i sin egen eller via ombuds besittning.
Meddelande om ångrat köp ska innehålla uppgifter om köpet samt Köparens kundnamn, och lämnas till EQuiCIBUS via e-post till kundsupport@equicibus.se. Köparen ska använda samma mailadress som finns registrerad i och med köpet. Köparen kan även
använda sig av Equicibus ångerrättsblankett webbshop (PDF).
Efter ångrat köp ska Köparen på egen bekostnad inom fjorton (14) dagar returnera Produkten. Har Produkten avhämtats av Köparen ska retur ske direkt till EQuiCIBUS. Har Köparen valt hemleverans ska retur ske till EQuiCIBUS varifrån Produkten köptes. Retur får inte ske mot postförskott. Köparen står för risken att Produkten skadas, eller kommer bort samt är skyldig att paketera och hantera Produkten på ett sådant sätt att det inte skadas under transporten.
Returnerade Produkter vars köp inte omfattas av ångerrätt förvaras av Producenten för avhämtning av Köparen. Om Produkten inte avhämtats inom sju (7) kalenderdagar debiteras Köparen förvaringsavgift och/eller kostnaden för transport. När EQuiCIBUS har tagit emot Produkten återbetalas erlagt belopp inom fjorton (14) dagar till Köparen, med undantag för Produktens eventuella värdeminskning som har orsakats på grund av att Köparen har hanterat Produkten i större omfattning än nödvändigt, eventuellt tillkommande leveranskostnader som orsakats av att Köparen valt en annan leveransmetod än EQuiCIBUS standardleverans samt förvaringsavgift för de dagar Producenten förvarat Produkten och som överstiger sju (7) kalenderdagar. Återbetalning till Köparen sker i samma form som använts vid köpet.

1.4 Avgifter/Betalning
För varje enskild Produkt som sålts tillkommer en försäljningsprovision, se vid var tid gällande prislista.
Det åligger Kunden att ta del av vid var tid gällande prislista som finns publicerad på Tjänsten för att ta reda på vilka avgifter som gäller vid köp av Produkten. Kunden ska betala alla avgifter relaterade till köpet, inklusive lagstadgade skatter. Betalning av köpeskillingen ska
ske i anslutning till köp. Betalning för Foderprodukten erläggs efter instruktion genom Tjänsten och kvitto att erhålles därmed elektroniskt.

1.5 Avhämtning/Transport
Avhämtning av Produkten kan ske först efter fullgjord betalning av köpeskillingen. För Produkt som inte avhämtats inom fem (5) kalenderdagar efter avslutat köp debiteras Kunden en förvarings- och hanteringsavgift enligt vid var tid gällande prislista. Produkt
som inte avhämtats inom åtta (8) kalenderdagar efter avslutat köp, äger EQuiCIBUS rätt att omförsälja, överföra till ett lagrings-/speditionsföretag eller kassera. Omförsäljning, överföring och kassering enligt denna punkt sker på Kundens bekostnad och, i tillämpliga delar, i enlighet med de villkor som framgår av punkt 1.3 ovan.

1.6 Riskens övergång; ansvar för fel
Produkten anses avlämnat till Kunden antingen när Kunden har hämtat ut Produkten och därmed tagit det i sin besittning, eller när Produkten har överlämnats till en av EQuiCIBUS anlitad transportör, beroende på vad som inträffar först. Risken för Produkten övergår till Kunden när Produkten överlämnats i enlighet med vad som här sagts.
ALLA FODERPRODUKTER SÄLJS I BEFINTLIGT SKICK. Det ankommer på Kunden att innan köpet noggrant undersöka och bedöma Foderproduktens skick och beskaffenhet.
Uppgift i produktförteckningen avseende exempelvis en Foderprodukts uppgivna produktionsplats, innehåll, vikt, kvalitet, förpackning eller övrigt skick av väsentlig betydelse är endast vägledande för Kunden vid dennes undersökning av Foderprodukten. Är väsentlig uppgift i produktförteckningen direkt vilseledande kan detta utgöra grund för hävning av köpet. Foderproducenten ansvarar inte under några omständigheter för skador på Foderprodukten från det att Foderprodukten lämnat Foderproducenten för vidare transport till
Kunden. Foderproducenten friskriver sig från och ansvarar inte för att beskrivningen av Foderprodukten i foderproduktförteckningen är uttömmande avseende kvalitet, näringsinnehåll, utfodringsrekommendationer och där tillhörande foderproduktinformation.
Foderproducenten äger rätt att avhjälpa sådana fel i sålda Foderprodukter som Foderproducenten har att svara för. Om avhjälpande inte sker inom skälig tid från det att reklamationen framställts äger Kunden rätt till prisavdrag alternativt hävning av köpet, och
mot återlämnande av Foderprodukten med emballage återfå erlagd köpeskilling, vilken motsvarar det erlagda priset plus provisioner och skatt samt andra avgifter som har betalats av Kunden.
Eventuella fel i en Produkt ska reklameras till EQuiCIBUS snarast efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt felet. Vid reklamation skall EQuiCIBUS reklamationsblankett (PDF) användas och instruktionerna däri efterföljas. Om inte samtliga punkter i reklamationsblanketten uppfyllts kan Kunden komma att bli nekad reklamation.

1.7 Ansvar
EQuiCIBUS är inte ansvarig för direkt eller indirekt skada som kan drabba Kunden. Producenten ansvarar inte för direkt eller indirekt skada som kan drabba Kunden genom användandet av Tjänsten, såsom skador till följd av driftsavbrott eller andra störningar i tele-, dator-, eller annan kommunikationsförbindelse, datorutrustning, datasystem, mjukvaror eller fel eller bristande kompatibilitet mellan datorer eller annan orsak utanför EQuiCIBUS kontroll. EQuiCIBUS har inte heller något ansvar för fel eller skada som hänför sig till att Kundens kundnummer eller lösenord brukas felaktigt eller utan behörighet. Ovanstående gäller dock inte om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Denna friskrivning begränsar inte EQuiCIBUS ansvar enligt tvingande lagstiftning.

1.8 Force majeure
EQuiCIBUS ansvarar inte för förlust som åsamkas Kunden om EQuiCIBUS inte kunnat fullgöra viss förpliktelse enligt Köpvillkoren på grund av krigshandling, arbetsmarknadskonflikt, myndighetsåtgärd, eldsvåda eller annan olyckshändelse eller omständigheter i övrigt som Foderproducenten inte kunnat råda över eller förutse.
Båda parterna äger rätt att häva köpet om EQuiCIBUS inte kunnat fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Köpvillkor till följd av force majeure som pågår i mer än tre (3) månader.

1.9 Meddelanden
Meddelanden från EQuiCIBUS till Kunden återfinns på Plattformen och/eller sänds till den e-postadress som Kunden registrerat i samband med köp i Tjänsten.
Meddelanden till EQuiCIBUS ska avsändas på det sätt som anges i Tjänsten.

1.10 Reklamation
Eventuella fel eller brister i en produkt som var uppenbara vid leverans måste anmälas inom sju kalenderdagar efter mottagandet. Om det finns fel som inte var uppenbara vid leverans måste de rapporteras inom skälig tid, men senast inom två månader, om inte andra omständigheter gäller baserat på produkten eller löften som getts. Om detta inte följs förlorar köparen rätten att påpeka eventuella fel eller brister i produkten.
För att göra en reklamation måste relevant dokumentation bifogas. Utan dokumentation kan reklamationen inte godkännas. Reklamationsfristen för dig som är konsument är som längst 3 år från varans avlämnande. För näringsidkare är reklamationsfristen som längst 2 år från mottagandet av varan.

1.11 Ändring av Köpvillkoren
EQuiCIBUS äger rätt att ändra dessa Köpvillkor genom att skicka ett meddelande till Kunden eller genom att lämna meddelande om ändringen i Tjänsten. Kunden kommer att bli bunden av de nya Köpvillkoren efter utgången av 30 dagar därefter, om Kunden därefter
fortsätter att använda Tjänsten, eller om det krävs, genom Kundens elektroniska godkännande. EQuiCIBUS äger vidare, efter underrättelse, rätt att ändra prislistan.
Ändringar i prislistan börjar gälla 30 dagar efter det att meddelandet om ändring skickades till Kunden eller meddelades i Tjänsten.

1.12 Tillämplig lag och tvist
Svensk lag gäller för dessa Köpvillkor. För det fall Kunden utgörs av en juridisk person, är
lagen (1987:822) om internationella köp (CISG) ej tillämplig på dessa Köpvillkor. Tvister
avseende giltigheten, tolkningen, tillämpligheten eller tillämpligheten av dessa Köpvillkor,
samt rättsförhållanden som uppstått härav, ska avgöras i allmän domstol. Om Kunden är en
konsument, kan tvisten även prövas i Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Kunder som
utgörs av juridiska personer, ska Lunds tingsrätt vara första instans.